Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Formy wsparcia

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w postaci:

 • spotkań z psychologiem w celu identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • spotkań z doradcą zawodowym mających na celu opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
 • spotkań z pośrednikiem pracy mających na celu uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia,
 • indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie wspomagającym proces poszukiwania pracy,
 • wsparcia psychologicznego w celu wzmocnienia motywacji i zwiększenia wiary we własne możliwości,
 • spotkań z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego,
 • szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem, umożliwiających pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
 • stypendium szkoleniowe
 • staży zawodowych trwających śr. 5 miesięcy,
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu,
 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.