Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O projekcie

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt: „Od aktywności do zatrudnienia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

8 Oś Priorytetowa – Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa,

Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu: doprowadzenie minimum 60 osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) spośród 140 Uczestników/-czek projektu w wieku 30 lat i powyżej, zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie subregionu tarnowskiego województwa małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski oraz dąbrowski) do uzyskania i utrzymania zatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zamieszkujące na obszarze powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i m. Tarnów, a w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50+,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup.

Z wyżej wymienionej grupy docelowej projektu, w celu wyrównania szans, preferowane będą osoby w najgorszej sytuacji na rynku pracy (poprzez przyznanie dodatkowych pkt. w procesie rekrutacji) takie jak: osoby z niepełnosprawnościami, osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, kobiety oraz osoby w wieku 50+.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • Wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne dobrane indywidualnie do  potrzeb,
 • Zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej,
 • Stypendia za udział w stażu i szkoleniu zawodowym,
 • Zwroty kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, stażu i poradnictwa zawodowego grupowego,
 • Możliwość ubiegania się o refundację kosztów opiekuna stażysty przez pracodawcę.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2022 r.
Wartość projektu: 2 085 822,96 PLN
Wkład UE:  1 981 530,96 PLN

Kontakt:
Biuro Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów
(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00)
Telefon: 515 791 748

e-mail:
j.piktas@fundacjatarnowskiego.pl
a.klimek@fundacjatarnowskiego.pl
j.gumulka@fundacjatarnowskiego.pl